EHBO, dat leer je voor elkaar!

Juventa Care

Randstad 22 46
1316BZ Almere
M. 06-53587703
info at ehbo-kinderen.nl

Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden Juventa Care
 
Aanmelden
 • De aanmelding voor de cursus geschiedt door middel van het ingevulde aanmeldformulier op de website van Juventa. Na ontvangst van het aanmeldformulier beschouwt Juventa de aanmelding voor de cursus als definitief.
 • Juventa heeft een Privacy Reglement waarin wij u laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe de website cookies en welke cookies op uw computer, tablet en/of telefoon plaatst.
 • Juventa zal na aanmelding uiterlijk binnen 3 dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangen aanmelding verzenden inclusief de factuur. 
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt u via de email die is opgegeven door de deelnemer op het aanmeldformulier het E-book voor de leerstof. 
 • Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum van 8 tot 12 deelnemers gesteld op een andere locatie. Op onze locatie geldt een maximaal aantal deelnemers van 4 personen.  Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen die zich als laatste hebben aangemeld een alternatieve datum worden voorgesteld.
 • Juventa behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren.
Deelnamekosten en deelnameverplichting
 • De deelnamekosten dienen uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan. 
 • Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Juventa het recht de deelnemer de toelating tot de cursus te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 • De deelnemer is verplicht om bij aanvang van de cursus een geldig legitimatiebewijs te overleggen aan de instructeur. Indien de deelnemer niet voldoet aan voornoemde legitiematieverplichting kan er niet worden deelgenomen aan de cursus.
 • Zonder volledige betaling van het cursusgeld kan geen certificering plaatsvinden.
 • Bij een inschrijving voor een cursus verplicht de deelnemer zich tijdig aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen. Het inhalen van een gemiste cursusdag is alleen mogelijk in overleg met de instructeur.
 • De deelnemer is verplicht de instructies van de cursusleiding op te volgen. Juventa heeft het recht een cursist die zich niet aan de aanwijzingen van de cursusleiding houdt verdere toegang tot de cursus te ontzeggen. 
Annuleringen
 • Wijzigingen door deelnemers dienen altijd schriftelijk en uiterlijk 1 week voor de cursus datum te geschieden en gelden voor de data waarop de deelnemer zich ingeschreven heeft. De deelnemer die de deelname aan de cursus minimaal 1 week voorafgaand aan de genoemde cursusdag annuleert heeft recht op instroming op een andere cursusdag. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 • Wanneer achteraf geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven, kan geen restitutie van de betaling plaats vinden. Cursisten die de cursus 1 week voorafgaand van de genoemde cursusdag annuleren/wijzigen hebben recht op instroming op andere cursusdagen. Bij het annuleren van de cursus 24 uur voorafgaand, wordt 100% in rekening gebracht. Annuleren binnen 5 dagen wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Indien de deelnemer zonder berichtgeving niet verschijnt op de overeengekomen cursusdatum, behoudt Juventa zich het recht voor, het volledige cursusgeld bij de deelnemer in rekening te brengen.
 • De volledige cursusdag vindt alleen doorgang bij minimale deelname van 4 rechtsperssonen. Juventa behoudt zich het recht de dag om deze reden kosteloos te kunnen annuleren en u een andere cursus dag aan te bieden. Restitutie van het cursusgeld kan daarop niet plaatsvinden. Juventa behoudt zich het recht voor om tevens bij calamiteiten een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Juventa in goed overleg een passend alternatief aanbieden.
Auteursrechten
 • Alle rechten van het door Juventa verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Juventa voor zover de rechten niet bij anderen berusten.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Juventa is het niet toegestaan het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Juventa worden verzorgd.
Aansprakelijkheid
 • Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de deelnemer.
 • Juventa is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Juventa, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer. Juventa is evenmin aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer heeft/hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.
 • Voor zover op Juventa enige aansprakelijkheid mocht rusten, wordt deze slechts aanvaard voor zover deze gedekt wordt door de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en wordt deze beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Juventa uitgesloten.  
Tarieven
 • Alle door Juventa gehanteerde tarieven zijn onder voorbehoud. 
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW
Juventa verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde instructeur in actieve status. Juventa stelt de deelnemers in staat om aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.
 
Door aanmelding voor de cursus geeft de deelnemer aan in te stemmen met de bovenstaande cursusvoorwaarden.
Juventa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.